Part 1 部分话题

9-12月雅思口语part1部分题库包含话题32个,其中新题11个。其中人物类话题7个,物品类话题17个,事件类话题6个,地点类话题2个。

点击标题查看相应范文:蓝色为本季新题 橙色为高频题 黑色为普通题
9-12月口语Part 1范文题库PDF下载
Part 2 部分话题

9-12月雅思口语part2部分题库包含话题57个,其中新题34个。其中人物类话题11个,物品类话题17个,事件类话题23个,地点类话题6个。

9-12月口语Part 2范文题库PDF下载
Part 3 部分话题

Part3部分依附于Part2存在,在Part2基础上展开,故Part3部分题库和Part2同样包含话题57个,其中新题34个。
其中人物类话题11个,物品类话题17个,事件类话题23个,地点类话题6个。

点击标题查看相应范文:蓝色为本季新题 橙色为高频题 黑色为普通题 数字为题目数
9-12月口语Part 3范文题库PDF下载
金秋趣战名师天团

来趣战队课堂,聆听刘薇领衔冲分天团11月公开课!有梗有料有学霸!

11月雅思名师公开课课表完整版
口语
备考